Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 01 febreiro 2021
Data de publicación no Portal: 04 febreiro 2021
Observacións:

Data de entrada en vigor: 21 de febreiro de 2021.

Estas Directrices empréganse conxuntamenteo co Catálogo de Paisaxes de Galicia.

O Anexo IV destas directrices, no seu artigo 4.1 "Disposicións de carácter xeral", establece o seguinte:

  • Calquera  plan,  programa  ou  proxecto  que  se  desenvolva  en  Galicia  deberá  tomar  en  consideración no seu deseño, na súa aplicación e na execución das actuacións que implique, os valores paisaxísticos e o carácter diferenciado das grandes áreas paisaxísticas e dos    diferentes tipos de   paisaxes, identificados e  analizados no   Catálogo das    paisaxes de Galicia.
    [...]
    Estas Directrices de paisaxe establécense sen prexuízo da restante normativa en ma-teria de ordenación do territorio, urbanismo, conservación da natureza, patrimonio cultural, protección  do  dominio  público  ou  calquera  outra,  ben  teña  por  obxecto  a  protección  de  valores presentes no medio ben a regulación de infraestruturas, recursos ou actividades de calquera clase que poidan ter algún tipo de incidencia sobre a paisaxe.
Rango legal: Decreto
Tipo de normativa: Ordenación
Estado: Vixente
Orixe: Autonómica

Ligazóns relacionadas