CMATI

|
|
|
Compartir

O programa TES+BUS

O Programa de Transporte Escolar Compartido de Galicia, TES+BUS, é un proxecto conxunto da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co obxectivo da promoción do transporte público colectivo en zonas de carácter rural.A actuación TES+BUS consiste na utilización mixta dos servizos de transporte escolar público, de tal xeito que calquera cidadán das zonas onde se implanta poderá utilizar para os seus desprazamentos as rutas destes servizos. Os cidadáns que utilicen os servizos do TES+BUS aboarán 1 Euro por cada viaxe que realicen.

O obxectivo do TES+BUS é facilitar os desprazamentos da poboación de zonas con escasos servizos de transporte público de xeito que, aproveitando o percorrido dos autobuses escolares, os habitantes dos lugares polos que estes discorren poidan acceder ás cabeceiras dos concellos onde, xunto cos centros escolares, normalmente se atopan os servizos básicos tanto administrativos, como sanitarios, bancarios, etc.

Foi precisamente o feito da escaseza de servizos de transporte público concesional xunto coa baixa densidade da poboación, un dos criterios seguidos para a elección das zonas nas que se implantará este servizo, aos que se engadiron outros criterios como a existencia nas rutas de transporte escolar de prazas libres e da figura da persoa acompañante e adulta que vela pola orde no interior do autobús.

O funcionamento coincidirá cos días e horarios nos que se realice o transporte escolar en cada un dos cursos escolares.

Implantaranse unhas normas que rexerán na utilización conxunta dos servizos de transporte escolar, e que, en todo caso, primarán a súa utilización polos escolares.

  • Viaxará unha persoa acompañante e adulta, que será a que regule a orde no autobús.
  • Os usuarios poderán subir en calquera das paradas da ruta escolar
  • Os usuarios poderán baixar en calquera das paradas da ruta escolar ou ao chegar ao centro educativo
  • Non se poderá subir con vultos que, a xuízo da persoa acompañante, poidan entorpecer o paso.