CMATI

|
|
|
Compartir

Ámbito normativo

A taxa de utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público viario está regulada pola Lei 6/2003, de 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade autónoma de Galicia.

Esta taxa aparece definida no subapartados 34.05.01 e 34.05.02 do anexo 5 desta Lei.