CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Delegación de competencias

Nos seguintes documentos poderá consultar as delegacións de competencias actualmente vixentes relacionadas coa Axencia Galega de Infraestruturas.

Documento/s relacionados
  • ORDE do 7 de setembro de 2017 sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería. Descargar
  • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2017 pola que se delega o exercicio de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Descargar
  • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2017 pola que se delega o exercicio de competencias na Dirección da Axencia e na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Descargar
  • RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do 14 de xullo de 2016, do Consello Reitor, de delegación da competencia na persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Descargar
  • RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2012, da Dirección da Axencia Galega de Infraestruturas, pola que se delega o exercicio de determinadas facultades nas persoas titulares dos servizos provinciais da Axencia. Descargar
  • ORDE do 4 de febreiro de 2013 sobre delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e na Dirección da Axencia Galega de Infraestruturas. Descargar
  • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2013, da Presidencia da Axencia Galega de Infraestruturas, pola que se delega o exercicio de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Descargar
  • RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2014 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello Reitor desta axencia, do 14 de outubro de 2013, polo que se aproba a delegación de competencias en materia de resolución de expedientes sancionadores por infraccións tipificadas como moi graves na normativa reguladora de estradas. Descargar
  • RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2014, da Presidencia da Axencia Galega de Infraestruturas, pola que se delega o exercicio de competencias na Dirección da Axencia Galega de Infraestruturas. Descargar