Xestor/a de transporte

Para exercer a actividade de transporte público por estrada, xa sexa como traballador autónomo ou a través dunha sociedade, é necesario contar, entre outros requisitos, coa capacitación profesional axeitada. Sen prexuízo de poder acreditar esta a través de estudos de formación profesional homologables, existe tamén a posibilidade de realizar un exame que convoca anualmente a Dirección Xeral de Mobilidade e que, en caso de superalo, dá lugar á expedición do certificado de competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada.

Compártao :

Compartir

Requisitos para poder concorrer ás probas

Para acceder ás probas de xestor de transporte convocadas pola Dirección Xeral de Mobilidade será preciso cumprir, antes da finalización do prazo de presentación das solicitudes, os seguintes requisitos:

  • Posuír algún dos títulos de formación esixidos pola normativa vixente

Características das probas

De conformidade co que establece o anexo II do Real decreto 1211/1990, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de ordenación dos transportes terrestres, os exames constarán de dúas partes e efectuaranse en ordenador contestando un cuestionario individualizado.

A primeira proba consistirá en contestar a 200 preguntas, cada unha delas contará con catro respostas alternativas e a segunda proba consistirá en resolver catro supostos prácticos, no que a persoa aspirante deberá elixir entre oito respostas alternativas en cada un dos supostos.

O tempo para a realización de cada unha das probas de que consta o exame será de dúas horas.

A primeira proba terá unha puntuación máxima de 200 puntos. Cada pregunta correctamente respondida puntuará 1 punto e cada resposta errónea penalizarase descontando un tercio do valor dunha resposta correcta.

A segunda proba terá igualmente unha puntuación máxima de 200 puntos. Cada suposto correctamente resolto puntuará 50 puntos e cada suposto erróneo penalizarase descontando un tercio do valor dun suposto correcto.

Para aprobar o exame deberá obterse unha puntuación non inferior ao 50% dos puntos posibles en cada unha das dúas partes, debendo obterse un mínimo do 60% do total dos puntos atribuíbles para o conxunto das dúas probas.

Convocatoria e inscrición

Na convocatoria para este ano 2022 ábrense dous períodos de inscrición:

  • un do 14 de abril ao 2 de maio,
  • e un segundo desde o 3 de maio ao 1 de setembro.

Prevese que as probas se realicen:

  • entre o 18 de maio e o 31 de xullo, para as solicitudes que se presenten no primeiro período
  • e entre o 1 de outubro e o 31 de decembro, para as solicitudes que se presenten no segundo período,

convocándose previamente ás persoas inscritas.

As persoas aspirantes serán convocadas para a realización dos exercicios con, polo menos, 10 días naturais de antelación indicándoselles o lugar, a data e a hora a que serán chamados/as para a súa realización.

A convocatoria practicarse por medios electrónicos a través do sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal. As persoas aspirantes recibirán un aviso por correo electrónico e/ou SMS sobre a posta á disposición electrónica dunha notificación no seu buzón.

Infórmase que as probas do segundo período prevense realizar ao longo do mes de novembro.

As persoas interesadas poden concorrer indistintamente ao primeiro período, ao segundo, ou a ambos.

De resultar excluída para realizar as probas, a persoa aspirante poderá solicitar a devolución da taxa aboada, presentando para tal fin o modelo normalizado (IF312B). A devolución deberá solicitarse:

  • entre o 1 e o 31 de agosto de 2022 para aquelas solicitudes que se presentasen no primeiro período
  • e entre o 1 e o 31 de xaneiro de 2023 para as solicitudes que se presentasen no segundo período