Xestor/a de transporte

Para exercer a actividade de transporte público por estrada, xa sexa como traballador autónomo ou a través dunha sociedade, é necesario contar, entre outros requisitos, coa capacitación profesional axeitada. Sen prexuízo de poder acreditar esta a través de estudos de formación profesional homologables, existe tamén a posibilidade de realizar un exame que convoca anualmente a Dirección Xeral de Mobilidade e que, en caso de superalo, dá lugar á expedición do certificado de competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada.

Compártao :

Compartir

Requisitos para poder concorrer ás probas

Para acceder ás probas de xestor de transporte convocadas pola Dirección Xeral de Mobilidade será preciso cumprir, antes da finalización do prazo de presentación das solicitudes, os seguintes requisitos:

  • Posuír algún dos títulos de formación esixidos pola normativa vixente
  • Ter residencia habitual en Galicia.

Para tal efecto, presumirase que a residencia habitual do aspirante se atopa no lugar en que figure o seu domicilio no DNI en vigor. Se este non está situado en Galicia, para ser admitido a exame deberá acreditarse algún dos estremos previstos para o efecto na correspondente convocatoria (empadroamento en Galicia durante 185 días no último ano ou traslado a Galicia por motivos profesionais).

Características das probas

As probas terán a estrutura e o contido que se recollen na Orde ministerial do 28 de maio de 1999, de acordo coa cal hai dúas modalidades de exame, unha para mercadorías e outra para viaxeiros. Cada unha delas constará de dúas partes:

  • Exercicio tipo test que constará de 100 preguntas, cada unha delas con 4 respostas alternativas das cales só unha é correcta, entendendo por tal a máis completa. Cada resposta acertada valorarase con 0,04 puntos, e cada erro restará 0,02 puntos. As preguntas que non se contesten non puntúan positiva nin negativamente.
  • Exercicio consistente na contestación de 6 supostos prácticos, cada un dos cales se valorará entre 0 e 1 punto. As respostas incorrectas, non contestadas ou que conteñan máis dunha resposta non puntuarán positiva nin negativamente.

Para aprobar o exame, será preciso obter unha puntuación non inferior a 2 na primeira parte nin a 3 na segunda, e que a suma das puntuacións obtidas en ambas as dúas sexa igual ou superior a 6.

O tempo de que disporán as persoas aspirantes para realizar ambas as dúas probas será de 2 horas para o test e outras dúas para o práctico, que se poderán desenvolver en unidade de acto ou por separado.

As preguntas e mais os supostos prácticos versarán sobre as materias que para o efecto se relacionan na mencionada Orde do 28 de maio de 1999.

Convocatoria e inscrición

Anualmente, a Dirección Xeral de Mobilidade publica no Diario Oficial de Galicia a resolución de convocatoria das probas, que adoitan ser dúas: unha arredor dos meses de abril-xuño e outra nos meses de outubro-novembro. As persoas interesadas poden concorrer indistintamente á primeira convocatoria, á segunda ou ás dúas.

A resolución de convocatoria determina tamén os prazos dentro dos cales debe facerse a inscrición.

De resultar excluído para realizar as probas, a persoa aspirante poderá solicitar a devolución da taxa aboada, presentando para tal fin o modelo normalizado que se publica xunto coa convocatoria no prazo dun mes desde a exclusión.