Transparencia e Goberno aberto

Nesta sección dase cumprimento ás obrigas de publicidade activa que recolle a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que establece obrigas adicionais ás fixadas pola normativa básica estatal (Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno).

A Axencia Galega de Infraestruturas, ao tratarse dun ente público instrumental dependente da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, debe cumprir coas súas obrigas a través do seu portal.

Compártao :

Compartir

Altos cargos da Axencia Galega de Infraestruturas

Axudas e subvencións da Axencia Galega de Infraestruturas

Normativa en tramitación da Axencia Galega de Infraestruturas

Así mesmo, no menú desta sección pode consultarse a seguinte información relacionada:

  • Información sobre contratos, convenios e encomendas de xestión
  • Delegación de competencias
  • Normativa de aplicación
  • Plans e actuacións
  • Organigrama
  • Documentación sobre o funcionamento da Axencia
  • Información sobre o Plan Operativo FEDER Galicia 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa", no que afecta a esta Axencia